درباره ما

شركت كوشاپيشه (سهامي خاص) در تاريخ 25/12/1373 تحت شماره 112097 با مشاركت حدود 2.300 نفر عمدتا” از كاركنان شركت هاي صنعتي پارس خزر، لامپ پارس شهاب ، بازرگاني پارس شيد، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. .

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعاليت شركت بر طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
  • • مشاركت در ايجاد، توسعه و تكميل طرحهاي صنعتي ، كشاورزي، ساختماني و معدني كه مشاركت در آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم در اجراي موضوع شركت لازم باشد.
  • • همچنين اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانكها و ساير موسسات اعتباري، خصوصي، عمومي، داخلي و خارجي
  • • مبادرت به انجام عمليات خريد، فروش، واردات و صادرات مواد و محصولات گوناگون كه مستقيم يا غير مستقيم با موضوع شركت مرتبط باشد. اخذ نمايندگي، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور.

سرمايه شركت

سرمايه شركت در بدو تاسيس 200 ميليون ريال بوده است كه در طي سال هاي گذشته به مبلغ 249.876.679.000 ريال منقسم به 249.876.679 سهم از محل سود انباشته ، مطالبات سهامداران و آورده نقدي بالغ گرديده است..

اعضای هیئت مدیره

آقاي جليل ميهن دوست

رئيس هيات مديره

شركت بازرگاني پارس شيد

آقاي جليل ميهن دوست

رئيس هيات مديره

شركت بازرگاني پارس شيد

آقاي قاسم زند

نايب رئيس هيات مديره

شركت شهاب توشه

آقاي قاسم زند

نايب رئيس هيات مديره

شركت شهاب توشه

آقاي ارسلان رازقي

عضو هيئت مديره و مديرعامل

شرکت قطعه سازان خزرکوشا

آقاي ارسلان رازقي

عضو هيئت مديره و مديرعامل

شرکت قطعه سازان خزرکوشا

آقاي محمود بلقيس زاده

عضو هيات مديره

شركت بين المللي نورتوشه

آقاي محمود بلقيس زاده

عضو هيات مديره

شركت بين المللي نورتوشه

آقاي بابك دادوش

عضو هيات مديره

شركت صنعتي كوشاپيشه سمنان

آقاي بابك دادوش

عضو هيات مديره

شركت صنعتي كوشاپيشه سمنان