اعضای هیئت مدیره

آقاي جليل ميهن دوست

رئيس هيات مديره

شركت بازرگاني پارس شيد

آقاي جليل ميهن دوست

رئيس هيات مديره

شركت بازرگاني پارس شيد

آقاي قاسم زند

نايب رئيس هيات مديره

شركت شهاب توشه

آقاي قاسم زند

نايب رئيس هيات مديره

شركت شهاب توشه

آقاي ارسلان رازقي

عضو هيئت مديره و مديرعامل

شرکت قطعه سازان خزرکوشا

آقاي ارسلان رازقي

عضو هيئت مديره و مديرعامل

شرکت قطعه سازان خزرکوشا

آقاي محمود بلقيس زاده

عضو هيات مديره

شركت بين المللي نورتوشه

آقاي محمود بلقيس زاده

عضو هيات مديره

شركت بين المللي نورتوشه

آقاي بابك دادوش

عضو هيات مديره

شركت صنعتي كوشاپيشه سمنان

آقاي بابك دادوش

عضو هيات مديره

شركت صنعتي كوشاپيشه سمنان