تاريخچه شركت:

شركت كوشاپيشه (سهامي خاص) در تاريخ 1373/12/25 تحت شماره 112097 با مشاركت حدود 2.300 نفر عمدتا” از كاركنان شركت هاي صنعتي پارس خزر، لامپ پارس شهاب ، بازرگاني پارس شيد، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. و باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1379/12/21 نوع شركت از سهامي خاص به شركت سهامي عام تبديل گرديد و مجددا" باستنادصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/04/31 از سهامي عام به سهامي خاص تبديل و به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/08/20 نام شركت به شركت كوشاپيشه (سهامي خاص) تغيير يافت.