سرمایه شرکت:

سرمايه شركت در بدو تاسيس 200 ميليون ريال بوده است كه در طي سال هاي گذشته به مبلغ 249.876.679.000 ريال منقسم به 249.876.679 سهم از محل سود انباشته ، مطالبات سهامداران و آورده نقدي بالغ گرديده است.