درباره ما

تاريخچه شركت:

شركت كوشاپيشه (سهامي خاص) در تاريخ 25/12/1373 تحت شماره 112097 با مشاركت حدود 2.300 نفر عمدتا” از كاركنان شركت هاي صنعتي پارس خزر، لامپ پارس شهاب ، بازرگاني پارس شيد، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. و باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21/12/1379 نوع شركت از سهامي خاص به شركت سهامي عام تبديل گرديد و مجددا" باستنادصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 31/04/1389 از سهامي عام به سهامي خاص تبديل و به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/08/1391 نام شركت به شركت كوشاپيشه (سهامي خاص) تغيير يافت.